DIONE сет алата – иновативне технологиjе за мониторинг пољопривреде

DIONE сет алата – иновативне технологиjе за мониторинг пољопривреде

DIONE сет алата jе развиjен у оквиру проjекта DIONE коjи финансира Европска Униjа. DIONE сет алата jе иновативно решење коjе омогућава европским агенциjама за аграрна плаћања да поштуjу модернизоване прописе Заjедничке пољопривредне политике – ЗПП (CAP) и у исто време спроводе процену еколошког учинка озелењавања на националном или регионалном нивоу, у зависности од надлежности агенциjе. Поред агенциjа за аграрна плаћања као главних корисника, DIONE сет алата jе дизаjниран да испуни захтеве паметног мониторинга пољопривреде коjе пружаjу тела за сертификациjу и контролу, односно Сертификационе куће.

Главни производи коjе DIONE пружа своjим циљним групама су: побољшане мапе врста усева, аутоматизовано непродуктивно препознавање EFAs, процена еколошких перформанси и усклађености, карте своjстава земљишта и слике са географским ознакама.

Садржаj DIONE сет алата

DIONE сет алата се састоjи од три главне компоненте: DIONE компонента осматрања земље (Earth Observation), DIONE алат за пољопривреднике (DIONE Farmers’ Tools) и DIONE Green Accountability сет алата.

DIONE компонента осматрања земље

Ова компонента користи информациjе/слике Sentinel Hub-a засноване на cloud платформи коjа jе развиjена да олакша и стандардизуjе приступ Copernicus подацима и информациjама (DIAS), и да производи побољшане карте типа усева и непродуктивне EFA мапе. То доноси економску вредност кључним циљним групама, смањуjући им административне и оперативне трошкове везане за проверу усклађености засноване на ЗПП, и процењуjући утицаj на животну средину.

DIONE компонента осматрања земље укључуjе скуп података о обрадивом земљишту, као алат коjи користи снимање LC/LU слика заснованих на беспилотним летелицама поред технологиjе даљинског управљања. Главне предности коjе ова компонента доноси су поjедностављено и jефтиниjе праћење плаћања Заjедничке пољопривредне политике на основу одређених подручjа и прецизниjа и поузданиjа процена утицаjа плаћања исте на животну средину.

DIONE алат за пољопривреднике

Ова компонента подржава ефикасан и аутоматизован мониторинг усклађености пољопривредника са условима Зелене директне шеме плаћања (Green Direct Payment Scheme) агенциjа за аграрна плаћања. Алат за пољопривреднике обухвата податке о систему идентификациjе земљишних парцела, мапе усева типа Sen4CAP, EFA мапе побољшане резолуциjе и слике земљишта са географским ознакама.

У суштини, географски означени оквир слике и jефтини сензори за процену деградациjе земљишта представљаjу нову технологиjу за пољопривреднике, чинећи проверу усклађености мање административном и омогућуjући мање стресан процес провере усклађености.

Green Accountability сет алата

Ова компонента представља алат за аутоматизовану проверу усклађености пољопривредника са шемом зелених директних плаћања, омогућаваjући агенциjама за аграрна плаћања да прате еколошке перформансе зелених директних плаћања.

Оваj сет алата састоjи се од: (I) алата за праћење усклађености пољопривредника, укључуjући компоненту прикупљања података и управљања коjа одлучуjе о усклађености поjединачних пољопривредника и интегрисана jе са постоjећим алатима агенциjа за аграрна плаћања и (II) паметног DIONE алата еколошких перформанси (Environmental Performance Tool) као подршка процесима доношења одлука. Оваj алат пружа повратне информациjе професионалцима из агенциjа за аграрна плаћања и креаторима политика о стању и коришћењу земљишта.

Валидациjу DIONE алата и његових компоненти у реалном окружењу врше два партнера из DIONE конзорциjума – Национална агенциjа за аграрна плаћања из Литваниjе и Организациjа за пољопривредна плаћања са Кипра. Прелиминарни резултати указуjу на предвиђене бенефите алата, као што су мањи административни и оперативни трошкови, прецизниjе и jефтиниjе провере усклађености, шири узорак и доказ о провери усклађености коjи се може ревидирати, итд.

Тим иза DIONE сета алата

DIONE сет алата се развиjа у оквиру DIONE проjекта коjи финансира Европска Униjа и коjи jе добио средства из H2020 програма Европске Униjе за истраживање и иновациjе (према уговору о Гранту бр.870378).

Проjекат jе почео у jануару 2020, са мисиjом да побољша ток мониторинга пољопривреде и проверу усклађености за директна плаћања Заjедничке пољопривредне политике, и сходно томе драстично смањи повезане оперативне трошкове.

С обзиром да проjекат траjе до jуна 2022. и да улази у завршну фазу, следи публикациjа важних резултата до коjих се дошло на основу истраживања. Будите у току са иновациjама и резултатима коjе ћемо представљати приjавом на DIONE Newsletter.За више информациjа, контактирате нас на: nicin@inosens.rs